HĐND huyện giám sát việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân từ năm 2020 đến ngày 31/07/2023 tại Phòng tài nguyên và môi trường

Sáng ngày 17/11, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Lường Văn Thắng, UV BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát phòng tài nguyên và môi trường huyện. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Trọng Dưỡng, UV BTV huyện ủy, Trưởng BTG huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho UBND  triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn biết thực hiện; phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra nhằm phát hiện những sai phạm về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. Toàn huyện còn 1.642 thửa đất ở rà soát lần đầu chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có 1.265 thửa đất đủ điều kiện xem xét cấp giấy, 337 thửa không đủ điều kiện xem xét cấp giấy.

Qúa trình thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của các phiếu thu. Phiếu thu tiền mà đơn vị giao không đúng thẩm quyền cung cấp cho người dân có nhiều nội dung khác nhau, như: thu tiền để thầu ao, đóng góp tự nguyên xây dựng ngân sách xã..nên UBND huyện chưa có cơ sở để công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình.  Những trường hợp được giao không đúng thẩm quyền nhưng không có phiếu thu; quyết đinh giao đất, biên bản giao đát của đơn vị trái thẩm quyền…nên không có cơ sở xác định nguồn gốc đất để xem xét công nhận QSDĐ.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát của HĐND huyện đã có ý kiến trao đổi tập trung một số nội dung quan trọng kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thực hiện  các nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đồng chí Lường Văn Thắng, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tham mưu giải quyết đề nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác tham mưu cho huyện về việc xử phạt theo quy định đề ra trong lĩnh vực vi phạm về tài nguyên và môi trường.

 

Thanh Hằng