BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 03/08, BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – PBT huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lường Văn Thắng – UV BTV HU – Phó chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND Huyện; Thành viên BCĐ NTM Huyện; Văn phòng điều phối NTM huyện; Đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND – Trưởng BCĐ Chương trình mục MTQG xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện đạt 319 tiêu chí, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã; tiêu chí NTM nâng cao đạt 259 tiêu chí, bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã, huyện NTM đạt 17/36 chỉ tiêu. Toàn huyện có 18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 85,7% tổng số xã xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 47,34 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,39 %. Số thôn đạt chuẩn NTM là 107 thôn, chiếm 81% tổng số thôn và 09 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 6,8%.

Đến nay, đã có 15 văn bản của các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh ban hành để hướng dẫn thực hiện tiêu chí NTM và đô thị văn minh. UBND Huyện ban hành 4 kế hoạch gồm: Kế hoạch số 102 ngày 28/4/2022 về Xây dựng huyện Hậu Lộc đạt chuẩn NTM năm 2022; Kế hoạch số 120 ngày 23/05/2022 về xây dựng cảnh quan môi trường huyện NTM năm 2022 sáng – xanh – sạch – đẹp; Kế hoạch số 130 ngày 03/06/2022 của UBND huyện thực hiện tiêu chí Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo kế hoạch số 102 ngày 28/04/2022; Và kế hoạch 165 ngày 27/7/2022 của UBND huyện truyền thông phục vụ chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2022 – 2025.

Đối với các xã xây dựng NTM trong năm 2022, đến nay Phong Lộc đạt 12/19 tiêu chí NTM theo quyết định 318/QĐ-TTg, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi và PCTT, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường và ATTP. Xã Cầu Lộc đạt 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí 4 về điện, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, chỉ tiêu 13.3 về thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của địa phương, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường và ATTP. Xã Đồng Lộc đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi và PCTT, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường và ATTP.

Đối với các xã xây dựng NTM nâng cao, xã Liên Lộc đạt 13/19 tiêu chí NTTM nâng cao, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí 15 về y tế, tiêu chí 17 về môi trường, tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống. Xã Quang Lộc đạt 13/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về giáo dục, tiêu chí số 6 về văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí 15 về y tế, tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống. Xã Minh Lộc, đến nay đạt 13/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí 15 về y tế, tiêu chí 17 về môi trường, tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống.

Đối với các xã xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Hoa Lộc đạt 16/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 6 về văn hóa, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 17 về môi trường. Xã Phú Lộc  đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về quy hoạch, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 14 về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường.

Đối với xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đến nay Thị trấn có 6/9 tiêu chí đạt theo quyết định số 04/2022 ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, giao thông đô thị, môi trường và ATTP.

Đối với tiêu chí huyện NTM, qua rà soát theo Bộ tiêu chí Quốc gia huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025, huyện Hậu Lộc đạt 17/36 chỉ tiêu, còn lại 19 chỉ tiêu thuộc 8 tiêu chí chưa đạt, cụ thể: Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, Tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi và PCTT, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – giáo dục, tiêu chí số 7 về môi trường, tiêu chí số 8 về chất lượng môi trường, tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị - ANTT – Hành chính công.

Tại hội nghị, BCĐ Chương trình mục MTQG xây dựng NTM huyện đã bàn định thống nhất mục tiêu những tháng cuối năm cụ thể: Các xã Phong Lộc, Cầu Lộc, Đồng Lộc đạt chuẩn NTM năm 2022, nâng tổng số 21/21 xã đạt NTM, đạt 100% kế hoạch. Các xã Minh Lộc, Liên Lộc, Quang Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao. 2 xã Phú Lộc; Hoa Lộc đạt chuẩn NTM Kiểu mẫu; Hoàn thành thêm 19 chỉ tiêu thuộc 8 tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025. Có 12 sản phẩm Ocop cấp tỉnh. Có 25 thôn đạt chuẩn NTM, 5 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND – Trưởng BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện nêu rõ: Những tháng cuối năm 2022, là thời gian gấp rút để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mà xuyên suốt là  xây dựng huyện NTM, do đó, đồng chí Trưởng BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện yêu cầu: thành viên BCĐ, các cơ quan, phòng cấp huyện tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để toàn dân chung tay xây dựng NTM, trên tinh thần hướng về nhân dân, nhân dân tự chủ và đồng thuận để phong trào, bước đi xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện vừa nhanh vừa bền vững, từ đó nâng cao đời sống của người dân. Tăng cường chỉ đạo xây dựng NTM theo hướng yêu tiên về xã, về thôn, xóm. Tổ chức rà soát, kiểm tra lại từng chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt để đảm bảo tính bền vững. Xây dựng đời sống văn hóa mới, tạo chuyển biến môi trường nông thôn; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, đảm bảo ANTT. Huy động nguồn lực thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM….       Thanh Hằng 03/08/2022

 

Thanh Hằng