Danh bạ điện thoại 23 xã, thị trấn

STT  Xã, thị trấn
1 Triệu Lộc
2 Đại Lộc
3 Đồng Lộc
4 Thành Lộc
5 Cầu Lộc
6 Tuy Lộc
7 Phong Lộc
8 Thuần Lộc
9 Mỹ Lộc
10 Tiến Lộc
11 Lộc Sơn
12 Thị Trấn
13 Xuân Lộc
14 Liên Lộc
15 Quang Lộc
16 Hoa Lộc
17 Phú Lộc
18 Minh Lộc
19 Ngư Lộc
20 Hưng Lộc
21 Đa Lộc
22 Hoà Lộc
23 Hải Lộc