Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/KH-UBND 29/02/2024 Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
63/KH-UBND 29/02/2024 Thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024” trên địa bàn huyện
538/UBND-TNMT 29/02/2024 V/v triển khai công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có biển.
858/QĐ-UBND 28/02/2024 Về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2024
58/KH-UBND 27/02/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, năm 2024
59/KH-UBND 27/02/2024 Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/09/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam
487/UBND-TNMT 26/02/2024 Triển khai thực hiện Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
54/KH-UBND 26/02/2024 Triển khai các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Hậu Lộc
55/KH-UBND 26/02/2024 Triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Hậu Lộc năm 2024
466/UBND-TCKH 24/02/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia
52/KH-UBND 24/02/2024 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2024
58/BC-UBND 24/02/2024 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2024
42/TB-UBND 23/02/2024 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện
44/KH-UBND 21/02/2024 Thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2024
47/KH-UBND 21/02/2024 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024
1 2 3 4 5 6    
°