Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

> LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

 

 

LỊCH CÔNG TÁC  

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

(Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thường trực chủ trì

(tham dự)

Ghi chú

Thứ Hai

Ngày 14/6/2021

Sáng

- Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở.

- Hội nghị thẩm định sản phẩm OCOP 2021.

- Tại các xã, thị trấn.

- VP UBND tỉnh.

- CT, các PCT UBND huyện.

- PCT Trịnh Cao Sơn.

- 07h00

- 09h00

Chiều

- Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy.

- Phòng họp T1 HU

 

- Thường trực HĐND, UBND huyện.

14h00

Thứ Ba

Ngày 15/6/2021

Sáng

- Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử.

- UBND huyện tiếp Công dân định kỳ tháng 6.

- Thanh tra Sở Xây dựng công bố QĐ Thanh tra.

- Trung tâm HN

- Phòng tiếp CD.

- Phòng họp Tầng 3.

- Thường trực UBND huyện.

- Thường trực UBND huyện.

- PCT Yên Tuấn Hưng

- 07h30

- 07h30

- 07h30

Chiều

- Hội nghị trực tuyến TK công tác PCTT, TKCN.

- Hội nghị Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

- Phòng họp T1 HU.

- Phòng họp Tầng 3.

- CT, các PCT UBND huyện.

- PCT Yên Tuấn Hưng.

- 13h30

- 14h00

Thứ Tư

Ngày 16/6/2021

Sáng

- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phòng họp T2 HU.

 

- Thường trực HĐND, UBND huyện.

- 07h00

Chiều

- Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở.

- Hội nghị bàn giải pháp xử lý khai thác trái phép và lấn chiếm đất tại xã Cầu Lộc.

- Tại các xã, thị trấn.

- Phòng họp Tầng 3.

- CT, các PCT UBND huyện.

- PCT Trịnh Cao Sơn

- 13h30

- 14h00

 

Thứ Năm

Ngày 17/6/2021

Sáng

- Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở.

- Tập huấn Diễn tập KVPT năm 2021.

- Tại các xã, thị trấn.

- TP Thanh Hóa.

- CT, các PCT UBND huyện.

- PCT HĐND Lường Văn Thắng, PCT Trịnh Cao Sơn

 

- 07h00

 

Chiều

- Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở.

 

- Tại các xã, thị trấn.

- CT, các PCT UBND huyện.

- 13h30

Thứ Sáu

Ngày 18/6/2021

Sáng

- Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở.

- Đại hội Hội Người cao tuổi Hậu Lộc.

- Tại các xã, thị trấn.

- Trung tâm HN.

- CT, các PCT UBND huyện.

- Thường trực UBND huyện.

- 07h00

- 07h30

 

Chiều

- Kiểm tra, chỉ đạo cơ sở.

- Hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất cho Dự án giao thông nối đường tỉnh 526B với đường tỉnh 526.

- Tại các xã, thị trấn.

- Phòng họp Tầng 3.

- CT, các PCT UBND huyện.

PCT Trịnh Cao Sơn.

- 13h30

- 14h00

 

Thứ Bảy

19/6/2021

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật

20/6/2021

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG