CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

100%

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 
STT ĐƠN VỊ SĐT
01   Văn phòng HĐND&UBND 0373.831.002
02   Phòng Nội Vụ 0373.634.456
03   Phòng Tư pháp 0373.631.402
04   Phòng TNMT 0373.831.017
05   Phòng Kinh tế Hạ tầng 0373.831.488
06   Phòng TCKH 0373.631.109
07   Phòng NN&PTNT 0373.831.264
08   Phòng LĐ&TBXH 0373.831.167
09   Phòng VH&TT 0373.831.258
10   Thanh tra huyện 0373.831.266
11   Phòng GD&ĐT 0373.631.315

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN
STT Đơn vị SĐT
01   Trung tâm VHTT TT&DL 0373.631.120
02   Trạm Khuyến nông 0373.831.019

 

°