Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc dự Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đăng ngày 22 - 07 - 2022
100%

Ngày 22/7/2022, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện uỷ Hậu Lộc có các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Thị Hường – PBT Thường trực huyện Uỷ, Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Thường trực huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Huyện; Trưởng các ban phòng huyện ủy – UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc; Trưởng các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt chuyên đề “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Trong đó nêu rõ: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh; tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí đề nghị bên cạnh Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cũng cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt hai bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của Nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm tập trung nghiên cứu, học tập Nghị quyết của các đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thiết thực, hiệu quả, sâu rộng, đi vào cuộc sống, đến với các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở các nội dung quán triệt tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và ý kiến kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới, lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Việc đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tiễn công việc nơi mình công tác.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương, đơn vị phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, đơn vị. Cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm sát với tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng rập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó.

Trên cơ sở nội dung các nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu xây dựng, tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu sớm để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, gắn với thực hiện các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh ủy. Khẩn trương hoàn thiện sớm kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của tỉnh, để trình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định vào ngày 28-7.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương và các chương trình, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, nghiên cứu và tổ chức thực hiện, đồng thời phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt, với tinh thần “Đưa nghị quyết vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào nghị quyết”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo và cho ý kiến vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở Đảng bộ mình phụ trách.Trọng tâm là phải bám sát Nghị quyết số 08-NQ/TU và Kết luận số 847KL/TU của Tỉnh ủy, tập trung rà soát, đánh giá chính xác, khách quan tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 7 tháng năm 2022; tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức mình trong thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Bế mạc diễn tập chiến đấu xã trong KVPT Huyện năm 2022(11/08/2022 9:05 SA)

  Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã,...(04/08/2022 3:58 CH)

  BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương...(04/08/2022 11:08 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai...(23/07/2022 8:47 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị...(22/07/2022 10:29 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5...(22/07/2022 3:59 CH)

  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Hoàng dự Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị...(19/07/2022 4:36 CH)

  Đồng chí Trịnh Cao Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện chủ trì hội nghị...(14/07/2022 4:09 CH)

  °