Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Hoàng dự Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Đăng ngày 19 - 07 - 2022
100%

Sáng ngày 19/7/2022, Đồng chí Nguyễn Minh Hoang, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc dự hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII), đồng chí Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hội nghị với nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trong Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển. 

Để các đại biểu hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị (khóa XIII), đồng chí đã truyền đạt và đề cập đến nội dung chủ yếu gồm: Vì sao Bộ Chính trị phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 12; làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đề ra.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an, quân đội, biên phòng cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Nghị quyết; phải nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt.

Đảng ủy Công an tỉnh và các cấp ủy đảng trong lực lượng Công an phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh. Tuân thủ thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trên tất cả các mặt công tác; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, của chính quyền.

Ngành công an cần tăng cường quan hệ gắn bó với các ngành, các cấp,  tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại. Đặc biệt, quân đội và công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là "thanh kiếm" và "lá chắn", là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hoà bình, ổn định, phát triển đất nước, do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng cùng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Cần phải chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phải quán triệt tinh thần thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, làm niềm vui và lẽ sống của mình.

Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ  phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và phải có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia giỏi.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu theo 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân luôn giữ mình  thật trong sạch, thật vững vàng phục vụ Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân… Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bảo đảm  biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân theo phương châm “bộ tinhtỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”… Phải đặc biệt chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc phải gương mẫu đi đầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng… kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đảng bộ Công an Thanh Hóa phải là một Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề cao vai trò nêu gương, tính gương mẫu của cán bộ các cấp trong lực lượng Công an. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công an nhân dân, để lực lượng Công an nhân dân thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh cần phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan có liên quan của tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đến đúng đối tượng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đồng thời phải có kế hoạch, lộ trình bước đi vững chắc, phù hợp để triển khai thực hiện Nghị quyết một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành, các địa phương phải nắm vững, hiểu sâu, thực hiện đúng, thực hiện nghiêm Nghị quyết, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng Công an nhân dân có đủ sức mạnh, đủ tiềm lực, đủ khả năng phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Xây dựng xã hội dân giàunước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn và đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh trong nhóm các tỉnh phát triển dẫn đầu cả nước; trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trình bày Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII); đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Với mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, lực lượng Công an Thanh Hóa cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng an ninh, cơ yếu, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2030, lực lượng Công an Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên các đại biểu đã thảo luận thể hiện sự quyết tâm thực hiện nghiêm có hiệu quả  Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị trên tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh phải nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai nội dung nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong đơn vị mình để nâng cao nhận thức xây dựng lực lượng công an Nhân dân trong tình hình mới với tư cách là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo sự bình yên để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khẩn trương chỉ đạo và triển khai việc học tập xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền sát với yêu cầu nhiệm vụ và tỉnh hình thực tế của địa phương, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các cấp ủy, tổ chức đảng để Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống.

Đối với Đảng ủy Công an tỉnh và các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy công an các huyện, thị xã, thành phố,  đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên yêu cầu phải tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị một cách bài bản đến toàn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, coi triển khai, thực hiện Nghị quyết 12 là cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Bế mạc diễn tập chiến đấu xã trong KVPT Huyện năm 2022(11/08/2022 9:05 SA)

  Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã,...(04/08/2022 3:58 CH)

  BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương...(04/08/2022 11:08 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai...(23/07/2022 8:47 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị...(22/07/2022 10:29 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5...(22/07/2022 3:59 CH)

  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Hoàng dự Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị...(19/07/2022 4:36 CH)

  Đồng chí Trịnh Cao Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện chủ trì hội nghị...(14/07/2022 4:09 CH)

  °