Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Quán triệt Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa và triển khai một số quy định mới của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Đăng ngày 06 - 06 - 2022
100%

Sáng 3/6, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; triển khai một số quy định mới của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Hậu Lộc có đồng chí Lường Văn Thắng – UV BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện; Trưởng các phòng ban huyện ủy – UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật và 23 điểm cầu tại các xã, thị trấn. Đồng chí Yên Tuấn Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện chủ trì tại điểm cầu UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Nghị quyết số 37/2021/QH15 được ban hành nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo căn cứ pháp lý để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Đây cũng là khung chính sách mang tính định hướng, dẫn dắt, đặt nền tảng để tăng thêm nguồn lực, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Nghị quyết số 37/2021/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022 và được thực hiện trong 5 năm. Nghị quyết quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thanh Hóa về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp.

Theo đó, Thanh Hóa được ưu tiên thí điểm thực hiện 8 chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước (chính sách về mức dư nợ vay; chính sách để lại tăng thu từ xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn; chính sách về thu từ xử lý nhà, đất; chính sách về phí, lệ phí; chính sách về định mức phân bổ chi thường xuyên) và phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp, trong đó HĐND tỉnh Thanh Hóa được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha; đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch. Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa được thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định...

Để đưa các cơ chế, chính sách đặc thù đi vào thực tiễn cuộc sống, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động số 45-KH/TU, ngày 6-12-2021. Kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các nhiệm vụ cụ thể của tỉnh, làm rõ nội dung, trình tự các công việc để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, xác định trách nhiệm cụ thể của từng địa phương, đơn vị trong việc tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện, bảo đảm khả thi, hiệu quả.

Kế hoạch hành động vừa là căn cứ để các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng nhiệm vụ, giáp pháp, biện pháp tổ chức thực hiện, vừa là căn cứ để kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15.

Tiếp đó, hội nghị đã đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu các nội dung mới liên quan đến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC được Quốc hội thông qua ngày 13-11-2020, đánh dấu bước phát triển mới trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung. Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 4 điều, bãi bỏ 3 điều của Luật XLVPHC năm 2012. Trong đó, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trực tiếp đến những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực tiễn thi hành pháp luật XLVPHC, tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả và bảo đảm dân chủ trong quy định về thủ tục XLVPHC; bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là người chưa thành niên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành, áp dụng pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong thực tiễn.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022.

Thanh Hằng 03/06/2022

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6...(24/06/2022 11:08 CH)

  Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng...(24/06/2022 11:04 CH)

  Hội đồng nhân dân, UBND huyện làm việc với chi cục thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc về tình hình...(23/06/2022 10:03 SA)

  Quán triệt Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển...(06/06/2022 9:03 SA)

  UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...(30/05/2022 9:02 SA)

  Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị(18/05/2022 3:50 CH)

  UBND huyện tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS năm 2021 – triển khai nhiệm vụ...(13/05/2022 12:20 SA)

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(25/04/2022 10:44 SA)

  °