Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 04 - 06 - 2021
100%

 

Sáng ngày 03/06/2021, tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Hậu Lộc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Bí thư BCH Đảng bộ huyện; Đồng chí Phạm Thị Hường – Phó Bí thư Thường trực HU. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Phó bí thư HU- chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong BTV HU-TT HĐND –UBND –MTTQ huyện. Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Tuấn – Bí thư BCH Đảng bộ huyện nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đại hội đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng bởi năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Hường – Phó Bí thư TT huyện ủy trực tiếp truyền đạt những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đại hội không chỉ đề ra chủ trương, đường lối, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2025 mà còn quyết định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là tầm nhìn chiến lược của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, có sức tập hợp, đoàn kết, cổ vũ, động viên mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh to lớn của cả dân tộc.

Bằng lý luận kết hợp với thực tiễn công tác, trên cơ sở các văn kiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư TTHU đã tập trung phân tích làm rõ những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết và có sự liên hệ vào thực tế của huyện, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua. Đồng thời nêu lên những mặt hạn chế để các đại biểu rút kinh nghiệm, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm để nghiên cứu, thấm nhuần Nghị quyết Đại hội toàn quốc XIII của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Nhằm quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Thị Hà – UV BTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện đã thông qua Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của BCH đảng bộ huyện khóa XXVII. Theo đó, Chương trình hành động nêu rõ mục đích, yêu cầu và đề ra những định hướng giải pháp, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, góp phần sớm đưa huyện nhà trở thành huyện khá của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó:

Về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội: phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 15,0% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm tăng 12% trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020-2025 là 15.000 tỷ đồng trở lên. Có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP. Ngành Giáo dục giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn từ 95% trở lên, phấn đấu đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5% trở lên…

Về QP-AN: xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hàng năm có từ 90% trở lên khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Về xây dựng Đảng, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Phấn đấu kết nạp 750 Đảng viên trở lên. Hằng năm có 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao trên địa bàn toàn huyện. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp ở cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị mình…một cách thường xuyên và nghiêm túc, để mỗi cán bộ, Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng địa phương, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các văn kiện Đại hội Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gắn với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, nhất là những kết quả mà huyện ta đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua; từ đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, sự nỗ lực cố gắng và hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, kịp thời chia sẻ, động viên, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu và Nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UB MTTQ huyện đã phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Với tinh thần, trách nhiệm, cùng quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau lễ phát động, đồng chí Bí thư huyện ủy Hoàng Anh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo huyện cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan huyện ủy đã trực tiếp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Sau lễ phát động, Ban tổ chức đã quyên góp được số tiền hơn 32 triệu đồng để ủng hộ các lực lượng như y tế, quân đội, công an, tổ COVID-19 cộng đồng, các tình nguyện viên… đang căng mình dốc sức, ngày đêm phòng, chống dịch COVID-19./.

Mai Liên

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Bế mạc diễn tập chiến đấu xã trong KVPT Huyện năm 2022(11/08/2022 9:05 SA)

  Lãnh đạo UBND huyện dự hội nghị giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với UBND các huyện, thị xã,...(04/08/2022 3:58 CH)

  BCĐ Chương trình mục MTQG Xây dựng NTM Huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương...(04/08/2022 11:08 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và triển khai...(23/07/2022 8:47 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị...(22/07/2022 10:29 SA)

  Huyện Hậu Lộc dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5...(22/07/2022 3:59 CH)

  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Hoàng dự Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị...(19/07/2022 4:36 CH)

  Đồng chí Trịnh Cao Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện chủ trì hội nghị...(14/07/2022 4:09 CH)

  °