Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026!

Đăng ngày 18 - 05 - 2021
100%

* Khẩu hiệu: Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thưa quý vị và các bạn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây  là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  đã thành công rất tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng bền vững. Công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội. “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày ngày nay”.

          Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cả nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã kiên định lựa chọn. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

          Nối tiếp thành công Đại hội Đảng các cấp, việc tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để Nhân dân phát huy quyền dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ của toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân.

Kể từ cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội Khóa I (ngày 06 tháng 01 năm 1946) đến nay, Quốc hội nước ta đã trải qua mười bốn nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, bằng sức lực và trí tuệ của mình, Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đóng góp to lớn vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân và đất nước, Quốc hội đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước để ngày càng xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Các đại biểu Quốc hội khóa XIV đã cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của Quốc hội, của đất nước, hoàn thành tốt vai trò là người đại biểu của nhân dân. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, cũng rút ra những bài học kinh nghiệm để Quốc hội các khóa tiếp theo, thực hiện tốt hơn chức năng,quyền hạn được giao.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa hết sức trọng đại: Là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. Là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước và của quê hương Hậu Lộc trong năm 2021, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXVII Đảng bộ huyện Hậu Lộc, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là sự thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, tính nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân dân với Nhà nước mà việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trực tiếp biểu hiện. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Đồng thời, đây cũng là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

* Khẩu hiệu: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Hậu Lộc thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

Thưa quý vị và các bạn!

Hòa trong không khí tưng bừng cùng cả nước hướng về ngày hội trọng đại của non sông 23/05/2021 - ngày bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với ý nghĩa đó, trong những ngày qua Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện nhà đã và đang đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua thiết thực nhất để chào mừng ngày hội lớn của toàn dân.

(Hát nền bài hát: “Lá phiếu niềm tin” - Cùng khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.)

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn huyện Hậu Lộc khá chu đáo. Đặc biệt là công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, pano, bang zôn, áp phích, tuyên truyền trên hệ thống cổng thông tin điện tử .... Bên cạnh đó, việc tuyên truyền qua sóng phát thanh từ đài huyện đến cơ sở cũng được quan tâm, tăng cường hơn. Qua đó, để mỗi cán bộ Đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cử tri trong huyện nhận thức đúng đắn và sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Bầu cử.

Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc niêm yết Danh sách các ứng cử viên và danh sách 129.813 cử tri tại 9 đơn vị bầu cử để cử tri xem xét, lựa chọn và bầu ra 35 Đại biểu tiên tiến có đủ đức tài vào HĐND Huyện. Niêm yết danh sách trên 595 ứng cử viên HĐND xã tại 165 tổ bầu cử ở cả 23xã, thị trấn để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, đại diện cho ý chí - quyền lợi của nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương nhiệm kỳ 2021-2026.

 ( Bài hát: “Em đi bầu cử”)

Khẩu hiệu:Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”..

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên toàn quốc sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật 23/05/2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp để toàn dân tham gia trực tiếp và việc xây dựng chính quyền các cấp từ TW đến địa phương trong sạch, vững mạnh, đồng thời lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khẩu hiệu:

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

- Chủ tịch HCM vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

(Bài hát: “Ngày hội non sông”)./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hậu Lộc tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chuẩn bị tốt nhân, vật, lực thu hoạch các trà lúa sớm vụ...(07/09/2021 10:14 SA)

  Ngày 26/7/2021, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, tiến bộ và phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ...(28/07/2021 3:18 CH)

  Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ(27/07/2021 3:45 CH)

  Huyện Hậu Lộc hưởng ứng Tuần lễ "Hướng về thành phố mang tên Bác"(22/07/2021 8:53 SA)

  Thanh niên tình nguyện Hậu Lộc chung tay để có một kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 an toàn, đạt kết...(08/07/2021 4:56 CH)

  Công an huyện Hậu Lộc đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.(02/07/2021 4:02 CH)

  Bắc Giang chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ vải thiều trong bối cảnh dịch Covid19(22/05/2021 7:28 SA)

  Tuyên truyền bầu cử (18/05/2021 11:47 SA)

  °