Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Trung Tâm VHTT-TDTT

Đăng ngày 16 - 08 - 2017
100%

Trung tâm VHTT - TDTT

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thanh Chương

Phó Giám đốc

3631120

0915 317 240

2

Hoàng Thị Tú

Phó giám đốc

 

0936 214 042

3

Nguyễn Ngọc Hải

Phó giám đốc

 

0915 041 475

    4 Nguyễn Huy Năm Phó giám đốc   0917 183 538

 

<

Tin mới nhất

(01/01/2020 8:51 SA)

Trung Tâm VHTT-TDTT(16/08/2017 8:40 SA)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(12/06/2016 5:29 CH)

PHÒNG Y TẾ(12/06/2016 5:11 CH)

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN(12/06/2016 4:59 CH)

PHÒNG LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI(12/06/2016 4:42 CH)

Phòng Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn(12/06/2016 4:27 CH)

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH(12/06/2016 2:51 CH)

°