Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Hậu Lộc

Văn phòng HĐND&UBND

Đăng ngày 14 - 10 - 2020
100%

THÔNG TIN ĐƠN VỊ.

Văn phòng HDND&UBND huyện Hậu Lộc

1. Đồng chí: Hoàng Viết Tuân

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND – UBND

SĐT: 

Email: tuanhv.hauloc@thanhhoa.gov.vn

2. Đồng chí: Trịnh Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

SĐT: 0373.831.122

Email: tuantq.hauloc@thanhhoa.gov.vn

3. Đồng chí: Lưu Trung Công

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Email: conglt.hauloc@thanhhoa.gov,vn

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Văn phòng HĐND và UBND huyện (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan giúp việc của Thường trực HĐND và UBND huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện. Giúp UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chương trình đó;

2. Giúp Thường trực HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND huyện xem xét quyết định;

3. Đảm bảo việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác Thường trực HĐND, UBND huyện và chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật;

4. Phối hợp với Thanh tra huyện giúp Thường trực HĐND và UBND huyện trong việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

5. Chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp của HĐND và UBND huyện; các cuộc họp và làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện với các cơ quan, đơn vị tổ chức và công dân;

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng, phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước cấp trên, của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đến các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong huyện thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó;

7. Quản lý về mặt hành chính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

8. Quản lý, thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND và UBND huyện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật;

9. Quản lý con dấu của thường trực HĐND và UBND huyện, tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của Thường trực HĐND và UBND huyện; thực hiện thống nhất chỉ đạo công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các phòng, ban và các xã, thị trấn trong huyện;

10. Quản lý, tổ chức đội ngũ cán bộ công chức, kinh phí, tài sản, vật tư, hàng hóa được giao theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện;

11. Thực hiện những nhiệm vụ và lĩnh vực công tác khác được Thường trực HĐND và UBND huyện giao. 

 

<

Tin mới nhất

(01/01/2020 8:51 SA)

Trung Tâm VHTT-TDTT(16/08/2017 8:40 SA)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(12/06/2016 5:29 CH)

PHÒNG Y TẾ(12/06/2016 5:11 CH)

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN(12/06/2016 4:59 CH)

PHÒNG LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI(12/06/2016 4:42 CH)

Phòng Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn(12/06/2016 4:27 CH)

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH(12/06/2016 2:51 CH)

°